אין לראות במידע המצוי באתר זה משום יעוץ לרכישה או ביצוע התקנה של מערכת פוטו וולטאית. המידע הכלול באתר, אינו מחליף ייעוץ ותכנון מקצועיים ופרטניים המתחשבים בנתוני שטח הגג וצריכת החשמל של משק הבית. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. כמו כן, המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במערכת פוטו וולטאית. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

המידע במחשבון הינו מידע סטטיסטי בלבד המשקף הערכה של העלויות, ההכנסות והתשואה מהקמת מערכת פוטו וולטאית. מידע זה מתבסס על נתוני מבנים בישראל כפי שמופו בבסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי (בנט"ל) משנת 2012 על ידי המרכז למיפוי ישראל (מפ"י). כלל המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו ועשויים לחול בו שינויים מרגע פרסומו באתר. בעל האתר אינו מתחייב לזמינות העדכונים של המידע. השימוש במידע המופיע במחשבון אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתבסס על צרכי המשתמש ונתוני גג המבנה.

השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ועליו מוטלת האחריות לבצע בדיקה עצמאית מקיפה, לרבות באמצעות אנשי מקצוע. המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, על אף שלמיטב ידיעת בעל האתר המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון. המידע המצוי באתר מסופק למשתמש כפי שהוא, ובעלי האתר אינם אחראיים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע זה מסיבה כלשהי. ט.ל.ח

כלל המידע המוצג באתר זה הינו רכושו הפרטי של בעל האתר. אין להעתיקו, לפרסמו או להציגו בפומבי ללא רשות בעל האתר. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות בעל האתר.

אתר זה והמידע המצוי בו או חלקים ממנו, עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעל המידע.

© כל הזכויות שמורות לבעל אתר זה. אין להעתיק או להשתמש במידע זה או בחלקים ממנו ללא ציון מקור המידע.